بنای اولیه بند فریمان، برمیگردد به دوران تیموری بعدها بند فریمان در دوران پهلوی بازسازی شد. بند فریمان در ۱۰ کیلومتری جنوب فریمان واقع است و بواسطه سد فریمان منطقه اطراف این بند دارای آب و هوای خنک و دلپذیر است.

  • مشاهده موقعیت بند فریمان روی نقشه مشهد