اکثر هتل آپارتمان‌های مشهد از کیفیت خوبی برخور‌دارند. هتل آپارتمان‌های مشهد برای مسافران به خصوص خانواده‌های پر جمعیت گزینه مناسب و اقتصادی‌تری می‌باشند. در این صفحه آدرس و محدوده هتل آپارتمان‌های مشهد را مشاهده می‌فرمایید. برای دیدن تلفن، آدرس، امکانات و سایر مشخصات هتل آپارتماندلخواه خود بر روی لینک مربوط به آن کلیک کنید.

هتل آپارتمان یلدا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، خیابان عنصری، بین عنصری ۱۱ و ۱۳

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه       فاصله تا حرم: پیاده ۲۰ دقیقه           

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان نیکا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، دانش شرقی ۸

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه        فاصله تا حرم: پیاده ۸ دقیقه            

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان ستارگان مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۵

فاصله تا فرودگاه: ۱۰ دقیقه        فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه            

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان مارین مشهد

آدرس: مشهد، خیابان خسروی‌نو، سر شور۲۸

فاصله تا فرودگاه: ۱۰ دقیقه        فاصله تا حرم: پیاده ۱۰  دقیقه            

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان آلما مشهد

آدرس: مشهد، خیابان عنصری شرقی، نبش نسترن ۵

فاصله تا فرودگاه: ۱۰ دقیقه        فاصله تا حرم: پیاده ۳۵  دقیقه            

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان ترنج مشهد

آدرس: مشهد، خیابان خسروی‌نو، اندرزگو ۱۱

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه        فاصله تا حرم: پیاده ۲ دقیقه            

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان جمکران مشهد

آدرس: مشهد، امام رضا ۳

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه        فاصله تا حرم: پیاده ۳ دقیقه            

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان آوا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۸

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه        فاصله تا حرم: پیاده ۱۰  دقیقه            

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان مشاهیر مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۵ ، پلاک ۱۵

فاصله هتل تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه        فاصله هتل تا حرم: ۵ دقیقه         

فاصله هتل تا راه‌آهن: ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان فرهاد مشهد

آدرس: مشهد، خیابانامامرضا، امامرضا۲۹ ، پلاک۱۵

فاصلهتافرودگاه: باماشین۱۰دقیقه      فاصلهتاحرم: باماشین۱۰دقیقه       

فاصلهتاراهآهن: باماشین۲۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان بستان مشهد

آدرس: مشهد، خیاباناندرزگو، بعدازکوچهشوکت

فاصلهتافرودگاه: باماشین۳۰دقیقه      فاصلهتاحرم: پیاده۱۰دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۱۵دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان امیرکبیر مشهد

آدرس: مشهد، چهارراهشهدابهسمتچهارراهخسروی، انتهایکوچهمخابرات

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۵دقیقه     فاصلهتاحرم: پیاده۱۵دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۱۵دقیقه

ادامه مطلب...  

هتل آپارتمان دماوند مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، خیابان عنصری ۵

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۱۵ دقیقه      فاصله تا حرم: پیاده ۱۲ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۲۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان سروش مشهد

آدرس: مشهد، میدان هفده شهریور، خیابان شهید نواب صفوی، شهید نواب صفوی ۱۲

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه       فاصله تا حرم: با ماشین ۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۸ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان لبخند مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه      فاصله تا حرم: پیاده ۸ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۸ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان معین درباری مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۹، سه راه اول سمت راست

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۱۵ دقیقه      فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۱۱دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان عمارت مشهد

آدرس: مشهد، امام رضا ۱۶

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه       فاصله تا حرم: پیاده ۱۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان اخوان مشهد

آدرس: مشهد، میدان بیت‌المقدس (فلکه آب)، کوچه نخود‌بریزها

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه      فاصله تا حرم: با ماشین ۱۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۲۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان پرنیان مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، خیابان دانش شرقی

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۱۵ دقیقه      فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۸ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۹

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه       فاصله تا حرم: پیاده ۱۲ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۱۵ دقیقه

 ادامه مطلب...

هتل آپارتمان کنعان مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸ ، کوچه شهید ربیعی

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه       فاصله تا حرم: پیاده ۷ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۱۰ دقیقه

 ادامه مطلب...

اکثر هتل آپارتمان‌های مشهد از کیفیت خوبی برخور‌دارند. هتل آپارتمان‌های مشهد برای مسافران به خصوص خانواده‌های پر جمعیت گزینه مناسب و اقتصادی‌تری می‌باشند. در این صفحه آدرس و محدوده هتل آپارتمان‌های مشهد را مشاهده می‌فرمایید. برای دیدن تلفن، آدرس، امکانات و سایر مشخصات هتل آپارتماندلخواه خود بر روی لینک مربوط به آن کلیک کنید.

هتل آپارتمان یلدا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، خیابان عنصری، بین عنصری ۱۱ و ۱۳

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه       فاصله تا حرم: پیاده ۲۰ دقیقه           

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان نیکا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، دانش شرقی ۸

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه        فاصله تا حرم: پیاده ۸ دقیقه            

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان ستارگان مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۵

فاصله تا فرودگاه: ۱۰ دقیقه        فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه            

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان مارین مشهد

آدرس: مشهد، خیابان خسروی‌نو، سر شور۲۸

فاصله تا فرودگاه: ۱۰ دقیقه        فاصله تا حرم: پیاده ۱۰  دقیقه            

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان آلما مشهد

آدرس: مشهد، خیابان عنصری شرقی، نبش نسترن ۵

فاصله تا فرودگاه: ۱۰ دقیقه        فاصله تا حرم: پیاده ۳۵  دقیقه            

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان ترنج مشهد

آدرس: مشهد، خیابان خسروی‌نو، اندرزگو ۱۱

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه        فاصله تا حرم: پیاده ۲ دقیقه            

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان جمکران مشهد

آدرس: مشهد، امام رضا ۳

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه        فاصله تا حرم: پیاده ۳ دقیقه            

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان آوا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۸

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه        فاصله تا حرم: پیاده ۱۰  دقیقه            

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان مشاهیر مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۵ ، پلاک ۱۵

فاصله هتل تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه        فاصله هتل تا حرم: ۵ دقیقه         

فاصله هتل تا راه‌آهن: ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان فرهاد مشهد

آدرس: مشهد، خیابانامامرضا، امامرضا۲۹ ، پلاک۱۵

فاصلهتافرودگاه: باماشین۱۰دقیقه      فاصلهتاحرم: باماشین۱۰دقیقه       

فاصلهتاراهآهن: باماشین۲۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان بستان مشهد

آدرس: مشهد، خیاباناندرزگو، بعدازکوچهشوکت

فاصلهتافرودگاه: باماشین۳۰دقیقه      فاصلهتاحرم: پیاده۱۰دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۱۵دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان امیرکبیر مشهد

آدرس: مشهد، چهارراهشهدابهسمتچهارراهخسروی، انتهایکوچهمخابرات

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۵دقیقه     فاصلهتاحرم: پیاده۱۵دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۱۵دقیقه

ادامه مطلب...  

هتل آپارتمان دماوند مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، خیابان عنصری ۵

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۱۵ دقیقه      فاصله تا حرم: پیاده ۱۲ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۲۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان سروش مشهد

آدرس: مشهد، میدان هفده شهریور، خیابان شهید نواب صفوی، شهید نواب صفوی ۱۲

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه       فاصله تا حرم: با ماشین ۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۸ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان لبخند مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه      فاصله تا حرم: پیاده ۸ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۸ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان معین درباری مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۹، سه راه اول سمت راست

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۱۵ دقیقه      فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۱۱دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان عمارت مشهد

آدرس: مشهد، امام رضا ۱۶

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه       فاصله تا حرم: پیاده ۱۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان اخوان مشهد

آدرس: مشهد، میدان بیت‌المقدس (فلکه آب)، کوچه نخود‌بریزها

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه      فاصله تا حرم: با ماشین ۱۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۲۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان پرنیان مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، خیابان دانش شرقی

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۱۵ دقیقه      فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۸ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۹

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه       فاصله تا حرم: پیاده ۱۲ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۱۵ دقیقه

 ادامه مطلب...

هتل آپارتمان کنعان مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸ ، کوچه شهید ربیعی

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه       فاصله تا حرم: پیاده ۷ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۱۰ دقیقه

 ادامه مطلب...

دیدگاه‌ها  

+1 # محمدصادق اسماعیل پور 1402-03-21 01:13
باسلام و عرض ادب. برایم جای تعجب بود که چرا نام هتل آپارتمان قصر خورشید در این فهرست نیست. لطفا این مورد راهم در این فهرست اضافه بفرمایید. جهت اطلاع هتل آپارتمان مذکور در بلوار شیرودی بیندشیرودی ۵ و ۷ واقع است. اینجانب فروردین امسال(۱۴۰۲) در این هتل آپارتمان اقامت داشتم و از هرلحاظ راضی بودم.
با سپاس از توجه شما.
نقل قول کردن | گزارش به مدیر

نوشتن دیدگاه

اگر تجربه بازدید از این مکان را داشته اید از شما خواهشمندیم تجربه خود را با دیگران در میان بگذارید. از شما استدعا داریم مزایا و معایب آن را صادقانه با ذکر مورد و دلیل ذکر کرده و پیشنهادات خود را برای استفاده بهتر سایرین در اختیار کاربران سایت قرار دهید. خواهشمندیم نظرات خود را با فونت فارسی بنویسید.
پیشاپیش بابت به اشتراک گذاری تجربیاتتان از شما سپاسگذاریم.

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مشهد اینفو

راهنمای سفر و اطلاعات شهری مشهد

Copyright © 2017 Mashhad info All Rights Reserved

   به شبکه های اجتماعی مشهد اینفو بپوندید گوگل پلاس مشهد اینفو تلگرام مشهد اینفو