در این صفحه آدرس و محدوده هتل‌های دو ستاره مشهد را مشاهده می‌فرمایید. برای دیدن تلفن، آدرس، امکانات و سایر مشخصات هتل ۲ ستاره دلخواه خود بر روی لینک مربوط به آن کلیک کنید.

هتل ارگ مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۱۱

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه         فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل الوند مشهد

آدرس: مشهد، میدان برق، ملک الشعرای بهار۶

فاصله تا فرودگاه : ۲۰ دقیقه         فاصله تا حرم: پیاده ۳۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آتی مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا  ۳۲ ،نبش چهارراه دوم

فاصله تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه        فاصله تا حرم: پیاده ۳۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه        

ادامه مطلب...

هتل مرمر مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۸ ، چهارراه سوم

فاصله تا فرودگاه: ۱۰ دقیقه          فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آریا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، نبش چهارراه دانش

فاصله تا فرودگاه : ۲۰ دقیقه           فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل کوثر مشهد

آدرس: مشهد، فلکه بیت‌المقدس، جنب بازار رضا

فاصله تا فرودگاه : ۲۰ دقیقه           فاصله تا حرم: پیاده ۲ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل المپیا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا (ع) ۸ ، نبش چهارراه دوم

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه       فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل هرند مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، ضلع جنوبی فلکه آب

فاصله تا فرودگاه : ۲۰ دقیقه         فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل همراز مشهد

آدرس: مشهد، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان عنصری شرقی

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه       فاصله تا حرم: پیاده ۳۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل فجر مشهد

آدرس: مشهد، خیابان عنصری

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه       فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل حافظ مشهد

آدرس: مشهد، خیابان شهید اندرزگو

فاصله تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه        فاصله تا حرم: پیاده ۲ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۰ دقیقه        

ادامه مطلب...

هتل امینیان مشهد

آدرس: مشهد خیابان عنصری

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه     فاصله تا حرم: پیاده ۲۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل توکل مشهد

آدرس: مشهد، خیابانامامرضا۳۲ ، نبشچهارراهاول

فاصلهتافرودگاه: باماشین۱۵دقیقه       فاصلهتاحرم: باماشین۶دقیقه       

فاصلهتاراهآهن: باماشین۲۰دقیقه

 ادامه مطلب...

هتلجواهریمشهد

آدرس: مشهد، خیابانامامرضا، نبشامامرضا۶

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۰دقیقه       فاصلهتاحرم: پیاده۶دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۱۵دقیقه

 ادامه مطلب...

هتل نگین مشهد

آدرس: مشهد، خیابانطبرسی، کوچهنوغان

فاصلهتافرودگاه: باماشین۴۰دقیقه      فاصلهتاحرم: پیاده۱۰دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۱۵دقیقه

ادامهمطلب...

هتل پانیذ مشهد

آدرس: مشهد، خیابانامامرضا، نبشامامرضا۶

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۰دقیقه       فاصلهتاحرم: پیاده۶دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۱۵دقیقه

 ادامه مطلب...

هتل قدس مشهد

آدرسمشهد، میدانبیتالمقدس‌، اولخیابانخسروینو

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۰دقیقه    فاصلهتاحرم: پیاده۸دقیقه

فاصلهتاراهآهنباماشین۲۵دقیقه

ادامه مطلب...

هتل فردیس مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۱۸

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه    فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین۲۰دقیقه

ادامه مطلب... 

هتل آذربایجان مشهد

آدرس: مشهد، خیابان آزادی، چهارراه شهدا

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه      فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه 

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۲۵ دقیقه

ادامه مطلب... 

هتل طبرستان مشهد

آ درس: مشهد - خیابان آیت الله شیرازی - شیرازی ۳ - کوچه آستانه پرست - کوچه مسجد ملا هاشم

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه    فاصله تا حرم: پیاده ۱۵ دقیقه

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۲۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل شهریار مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۸ ، پشت هتل تهران

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه   فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه   

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۲۵ دقیقه

ادامهمطلب...

هتل زمزم مشهد

آدرس: مشهد، خیابان شیرازی، خیابان سوم، کوچه ضیاء ، بن بست اول سمت چپ

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه    فاصله تا حرم: پیاده ۱۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۲۵ دقیقه

ادامهمطلب... 

هتل امیر مشهد

آدرس: مشهد، چهارراه شهدا، مقابل باغ نادری

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه     فاصله تا حرم: پیاده ۱۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۱۵ دقیقه

ادامهمطلب... 

هتل رازی مشهد

آدرس: مشهد، میدان ده دی، ابتدای خیابان رازی

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه      فاصله تا حرم: با ماشین ۱۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب... 

هتل آفریقا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان هفده شهریور، نبش عنصری شرقی

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۱۵ دقیقه      فاصله تا حرم: با ماشین ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۱۶ دقیقه

ادامهمطلب...

هتل طوبی مشهد

آدرس: مشهد - خیابان شیرازی ۳ - کوچه ملا هاشم

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه       فاصله تا حرم: پیاده ۲۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۱۰ دقیقه

ادامهمطلب...

هتل فیروزه مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۶۷

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه    فاصله تا حرم: با ماشین ۲۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب... 

هتل خاور مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۱۲ و ۱۴

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه    فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل ناهید مشهد

آدرس: مشهد، خیابان احمد‌آباد، سه راه راهنمایی

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۵۰ دقیقه     فاصله تا حرم: با ماشین ۴۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۴۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل فرید مشهد

آدرس: مشهد، خیابان احمد آباد، حد فاصل محتشمی و عارف، جنب ایستگاه مترو قائم

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه     فاصله تا حرم: با ماشین ۲۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۱۴ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل اولیامشهد

آدرس: مشهد، میدان شهدا، شیرازی ۲۱

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه     فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل حلمامشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۲۶ ، کوچه رفیعی، پلاک ۱۰۴

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۱۸ دقیقه       فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل شاکرمشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۳۲ ، بعد از چهارراه اول، پلاک ۶/۱۱

فاصله تا فرودگاه: با ماشین سی دقیقه       فاصله تا حرم: پیاده پانزده دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین پانزده دقیقه

ادامه مطلب...

هتل ایساتیسمشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۳۴

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۱۵ دقیقه       فاصله تا حرم: با ماشین ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۲۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل اندیشهمشهد 

آدرس: مشهد، خیابان نواب صفوی، نواب صفوی 11

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه        فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل مدرسمشهد

آدرس: مشهد، خیابان طبرسی، کوچه بهمن (طبرسی ۱۹ )

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه      فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل ارممشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، نبش امام رضا ۷۴

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه     فاصله تا حرم: با ماشین ۲۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل سراجمشهد

آدرس: مشهد، خیابان طبرسی، طبرسی ۱۶ ، روبه رو حسینیه کربلایی ها

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه       فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۶ دقیقه

ادامه مطلب...

 

 

در این صفحه آدرس و محدوده هتل‌های دو ستاره مشهد را مشاهده می‌فرمایید. برای دیدن تلفن، آدرس، امکانات و سایر مشخصات هتل ۲ ستاره دلخواه خود بر روی لینک مربوط به آن کلیک کنید.

هتل ارگ مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۱۱

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه         فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل الوند مشهد

آدرس: مشهد، میدان برق، ملک الشعرای بهار۶

فاصله تا فرودگاه : ۲۰ دقیقه         فاصله تا حرم: پیاده ۳۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آتی مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا  ۳۲ ،نبش چهارراه دوم

فاصله تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه        فاصله تا حرم: پیاده ۳۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه        

ادامه مطلب...

هتل مرمر مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۸ ، چهارراه سوم

فاصله تا فرودگاه: ۱۰ دقیقه          فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آریا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، نبش چهارراه دانش

فاصله تا فرودگاه : ۲۰ دقیقه           فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل کوثر مشهد

آدرس: مشهد، فلکه بیت‌المقدس، جنب بازار رضا

فاصله تا فرودگاه : ۲۰ دقیقه           فاصله تا حرم: پیاده ۲ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل المپیا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا (ع) ۸ ، نبش چهارراه دوم

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه       فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل هرند مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، ضلع جنوبی فلکه آب

فاصله تا فرودگاه : ۲۰ دقیقه         فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل همراز مشهد

آدرس: مشهد، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان عنصری شرقی

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه       فاصله تا حرم: پیاده ۳۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل فجر مشهد

آدرس: مشهد، خیابان عنصری

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه       فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل حافظ مشهد

آدرس: مشهد، خیابان شهید اندرزگو

فاصله تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه        فاصله تا حرم: پیاده ۲ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۰ دقیقه        

ادامه مطلب...

هتل امینیان مشهد

آدرس: مشهد خیابان عنصری

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه     فاصله تا حرم: پیاده ۲۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل توکل مشهد

آدرس: مشهد، خیابانامامرضا۳۲ ، نبشچهارراهاول

فاصلهتافرودگاه: باماشین۱۵دقیقه       فاصلهتاحرم: باماشین۶دقیقه       

فاصلهتاراهآهن: باماشین۲۰دقیقه

 ادامه مطلب...

هتلجواهریمشهد

آدرس: مشهد، خیابانامامرضا، نبشامامرضا۶

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۰دقیقه       فاصلهتاحرم: پیاده۶دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۱۵دقیقه

 ادامه مطلب...

هتل نگین مشهد

آدرس: مشهد، خیابانطبرسی، کوچهنوغان

فاصلهتافرودگاه: باماشین۴۰دقیقه      فاصلهتاحرم: پیاده۱۰دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۱۵دقیقه

ادامهمطلب...

هتل پانیذ مشهد

آدرس: مشهد، خیابانامامرضا، نبشامامرضا۶

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۰دقیقه       فاصلهتاحرم: پیاده۶دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۱۵دقیقه

 ادامه مطلب...

هتل قدس مشهد

آدرسمشهد، میدانبیتالمقدس‌، اولخیابانخسروینو

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۰دقیقه    فاصلهتاحرم: پیاده۸دقیقه

فاصلهتاراهآهنباماشین۲۵دقیقه

ادامه مطلب...

هتل فردیس مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۱۸

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه    فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین۲۰دقیقه

ادامه مطلب... 

هتل آذربایجان مشهد

آدرس: مشهد، خیابان آزادی، چهارراه شهدا

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه      فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه 

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۲۵ دقیقه

ادامه مطلب... 

هتل طبرستان مشهد

آ درس: مشهد - خیابان آیت الله شیرازی - شیرازی ۳ - کوچه آستانه پرست - کوچه مسجد ملا هاشم

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه    فاصله تا حرم: پیاده ۱۵ دقیقه

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۲۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل شهریار مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۸ ، پشت هتل تهران

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه   فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه   

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۲۵ دقیقه

ادامهمطلب...

هتل زمزم مشهد

آدرس: مشهد، خیابان شیرازی، خیابان سوم، کوچه ضیاء ، بن بست اول سمت چپ

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه    فاصله تا حرم: پیاده ۱۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۲۵ دقیقه

ادامهمطلب... 

هتل امیر مشهد

آدرس: مشهد، چهارراه شهدا، مقابل باغ نادری

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه     فاصله تا حرم: پیاده ۱۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۱۵ دقیقه

ادامهمطلب... 

هتل رازی مشهد

آدرس: مشهد، میدان ده دی، ابتدای خیابان رازی

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه      فاصله تا حرم: با ماشین ۱۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب... 

هتل آفریقا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان هفده شهریور، نبش عنصری شرقی

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۱۵ دقیقه      فاصله تا حرم: با ماشین ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۱۶ دقیقه

ادامهمطلب...

هتل طوبی مشهد

آدرس: مشهد - خیابان شیرازی ۳ - کوچه ملا هاشم

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه       فاصله تا حرم: پیاده ۲۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۱۰ دقیقه

ادامهمطلب...

هتل فیروزه مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۶۷

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه    فاصله تا حرم: با ماشین ۲۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب... 

هتل خاور مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۱۲ و ۱۴

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه    فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل ناهید مشهد

آدرس: مشهد، خیابان احمد‌آباد، سه راه راهنمایی

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۵۰ دقیقه     فاصله تا حرم: با ماشین ۴۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۴۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل فرید مشهد

آدرس: مشهد، خیابان احمد آباد، حد فاصل محتشمی و عارف، جنب ایستگاه مترو قائم

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه     فاصله تا حرم: با ماشین ۲۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۱۴ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل اولیامشهد

آدرس: مشهد، میدان شهدا، شیرازی ۲۱

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه     فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل حلمامشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۲۶ ، کوچه رفیعی، پلاک ۱۰۴

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۱۸ دقیقه       فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل شاکرمشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۳۲ ، بعد از چهارراه اول، پلاک ۶/۱۱

فاصله تا فرودگاه: با ماشین سی دقیقه       فاصله تا حرم: پیاده پانزده دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین پانزده دقیقه

ادامه مطلب...

هتل ایساتیسمشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۳۴

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۱۵ دقیقه       فاصله تا حرم: با ماشین ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۲۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل اندیشهمشهد 

آدرس: مشهد، خیابان نواب صفوی، نواب صفوی 11

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه        فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل مدرسمشهد

آدرس: مشهد، خیابان طبرسی، کوچه بهمن (طبرسی ۱۹ )

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه      فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل ارممشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، نبش امام رضا ۷۴

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه     فاصله تا حرم: با ماشین ۲۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل سراجمشهد

آدرس: مشهد، خیابان طبرسی، طبرسی ۱۶ ، روبه رو حسینیه کربلایی ها

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه       فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۶ دقیقه

ادامه مطلب...

 

نوشتن دیدگاه

اگر تجربه بازدید از این مکان را داشته اید از شما خواهشمندیم تجربه خود را با دیگران در میان بگذارید. از شما استدعا داریم مزایا و معایب آن را صادقانه با ذکر مورد و دلیل ذکر کرده و پیشنهادات خود را برای استفاده بهتر سایرین در اختیار کاربران سایت قرار دهید. خواهشمندیم نظرات خود را با فونت فارسی بنویسید.
پیشاپیش بابت به اشتراک گذاری تجربیاتتان از شما سپاسگذاریم.

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مشهد اینفو

راهنمای سفر و اطلاعات شهری مشهد

Copyright © 2017 Mashhad info All Rights Reserved

   به شبکه های اجتماعی مشهد اینفو بپوندید گوگل پلاس مشهد اینفو تلگرام مشهد اینفو